Systematiskt säkerhets­arbete

Vi hjälper företag och myndigheter att säkra sina värden.

VSL stärker det systematiska säkerhetsarbetet

VSL hjälper företag och myndigheter att skydda sina värden genom systematiskt säkerhetsarbete. Med vår expertkompetens som grund stärker vi våra kunders beredskap och säkerhet. Vi medverkar i ledande och stödjande roller beroende på behov och önskemål.

Säkerhet

VSL hjälper till med säkerhetsskydd, NIS-anpassning och kontinuitetshantering. Analyser och utvärderingar identifierar behov och krav.

Krisberedskap

VSL hjälper till att bygga upp beredskap för att hantera störningar och kriser. Riskanalyser, krisplaner, utbildningar och övningar är våra verktyg.

Utveckling

VSL hjälper till att utveckla metoder och funktioner för säkerhet och krisberedskap. Våra uppdrag kommer från företag och myndigheter, och från branschorganisationer och forskningsfinansiärer.

Uppdrag inom systematiskt säkerhetsarbete

Tjänster

VSL stödjer ert systematiska säkerhetsarbete.

risk-analysis

Riskanalyser

Vi leder och stödjer riskanalyser i företag och offentliga verksamheter. Resultatet ligger till grund för att bedöma och planera åtgärder för att reducera risker och sårbarheter i kritiska delar av verksamheten. Vi ser till att analys och rapportering uppfyller myndigheternas föreskrifter. Våra konsulter har metodkunskap och erfarenhet.

exeercise

Krisövningar

Vi planerar, leder och utvärderar krisövningar. Vi har gedigen, beprövad erfarenhet av att organisera övningar för myndigheter och företag. Systematik, målstyrning och dokumenterade resultat beskriver vårt arbetssätt.

security

Säkerhetsskydd

Vi hjälper privata företag och offentliga aktörer att bedöma behov av och utforma säkerhetsskydd för sin verksamhet. Säkerhetsskydd ska skydda säkerhetskänslig verksamhet mot antagonistiska hot. Säkerhetsskyddslagen gäller alla som till någon del bedriver verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet.

investigations

Utredningar

Vi genomför utredningar på uppdrag av företag och myndigheter. Syftet med en utredning kan vara att dra lärdom av en inträffad händelse eller att utveckla processer och arbetssätt. Målet är ökad säkerhet och förbättrad krisberedskap.