Analys av olycks- och tillbudsrapporter

VSL hjälper MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, med analys av olycks- och tillbudsrapporter. MSB har ett samordnat olycks- och tillbudsrapporteringssystem. De lagstiftningsområden som omfattas av rapporteringen är Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE), Lagen om transport av farligt gods (LFG) och Lagen om skydd mot olyckor (LSO).

Syftet med analysuppdraget är att öka erfarenhetsåterföringen och lärandet från inträffade händelser inom berörda områden i samhället.

Läs rapporten