Krisberedskap

Vi hjälper företag och myndigheter att förebygga och hantera kriser.

Beredskap

VSL hjälper sina uppdragsgivare att bygga upp en krisberedskap som är anpassad till verksamhetens risker. Utvecklad organisation, teknik och planering skapar förmåga att hantera kritiska händelser och förhindra att de utvecklas till kriser.

Exempel på uppdrag

  • Metodstöd och processtöd vid risk- och sårbarhetsanalyser
  • Beredskapsplanering för samhällsviktig verksamhet
  • Utbildning och övning av beredskapsfunktioner och krisledningar
  • Analyser av tillbud och olyckor
  • Utvärdering av krishantering