Att varna allmänheten vid dammhaveri

Varning av allmänheten vid dammhaveri kan ske dels med samhällets system Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA), dels med särskilda varningssystem som komplement. Varningen ska i tid uppmärksamma människor på faran och ge dem tillräcklig information för att de ska kunna sätta sig i säkerhet. Projektet har gått igenom utvecklingen inom området de senaste fem åren och rapporten beskriver nuläge och utvecklingsbehov.

En del av underlaget har varit en tidigare rapport om varning vid dammhaveri från 2011. Utvecklingen inom området har dock varit snabb, vilket har skapat ett behov av en förnyad översikt av området. Exempel på betydande nyheter är:

  • ny lagstiftning inom dammsäkerhetsområdet
  • nya allmänna råd om skyldigheter vid farlig verksamhet
  • nya nationella rutiner för larmning och varning vid dammhaveri
  • nya funktioner i samhällets varnings- och informationssystem (VMA)

VSL har varit utförare i projektet som har genomförts inom ramen för Energiforsks program Dammsäkerhetstekniskt utvecklingsarbete. Till stöd för arbetet har det funnits en referensgrupp med representanter för Svenska kraftnät, Vattenfall Vattenkraft och Vattenregleringsföretagen.

Representanter för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, SOS Alarm AB, Sveriges Radio, Länsstyrelsen i Dalarna, Räddningstjänsten i Älvdalens kommun, Fortum Sverige AB och Vattenfall Vattenkraft AB har intervjuats och lämnat uppgifter som ligger till grund för denna rapport.