Medarbetare

Det är vi som är dom…

Våra medarbetare får jobbet gjort

Akademiska meriter, lång erfarenhet och en stark drivkraft att finna lösningar utmärker våra medarbetare. Vi erbjuder kompetens, ledarskap och energi.

Johan Jenvald

Grundare, vd och konsult

Johan Jenvald är konsult och vd för företaget. Johan har mångårig erfarenhet av systematiskt säkerhetsarbete åt företag och myndigheter. Han är en erfaren projekt- och övningsledare, utredare och analytiker. Johan är docent i datavetenskap och har en bakgrund som överstelöjtnant i Försvarsmakten. Sedan 1998 är Johan ordinarie ledamot i Kungliga Örlogsmannasällskapet.

Magnus Morin

Grundare och konsult

Magnus Morin är konsult med gedigen erfarenhet av systematiskt säkerhetsarbete i olika organisationer. Han är specialist på beredskapsplanering och har lett ett flertal utredningar av incidenter och olyckor. Magnus är teknologie doktor i datavetenskap med inriktning på datorbaserade system för visualisering, övningsstöd och erfarenhetsåterföring.

Markus Axelsson

Markus Axelsson

Konsult

Markus Axelsson är konsult med inriktning på informationshantering och teknisk infrastruktur. Markus hjälper våra kunder med riskanalyser och åtgärdsplaner. Han har också lång erfarenhet av att planera och genomföra olika former av krisövningar. Han är civilingenjör i maskinteknik med inriktning på automationssystem.

Vida Jordén

Konsult

Vida Jordén är konsult inom systematiskt säkerhetsarbete. Hon har mångårig erfarenhet av beredskapsplanering och krishantering. Vida är en erfaren processledare som stödjer organisationer i deras analys- och utvecklingsarbete. Hon har även vana att planera och genomföra krisövningar och utbildningar. Vida har en magisterexamen i biologi från Linköpings universitet och vidareutbildning inom projekt- och förändringsledning.

Mattias Jenvald

Konsult

Mattias Jenvald är konsult inom systematiskt säkerhetsarbete. Han är civilingenjör i maskinteknik med masterexamen inom industriell ekonomi. Mattias arbetar med riskanalyser inom samhällsviktig verksamhet. Han har även erfarenhet av verksamhetsutveckling och systemdesign.

Per Jenvald

Konsult

Per Jenvald konsult inom säkerhet och beredskap. Han är överste i Försvarsmakten och har lång erfarenhet av lednings- och ledarskapsfrågor. Han har bland annat tjänstgjort som förbandschef, stabschef och chefsutvecklare. I flera roller har han lett myndighetsöverskridande samarbeten. Per har erfarenhet från internationell tjänst i Afghanistan och senast från fyra år som försvarsattaché i London och Dublin. Han har en MBA-examen från Handelshögskolan i Stockholm. Han är ordinarie ledamot i Kungliga Örlogsmannasällskapet.

Joakim Dahlman

Expert

Joakim Dahlman är adjungerad expert med inriktning på det mänskliga samspelet i grupper och organisationer. Joakim är medicine doktor och psykolog med prestationsförmåga, arbetsbelastning och stress vid kritiska händelser och kriser som specialområde. Han är anlitad som expert av Statens haverikommission. Joakim är ordinarie ledamot i Kungliga Örlogsmannasällskapet.

Malin Jenvald

Administratör

Malin Jenvald arbetar med ekonomi, personalfrågor och administrativt stöd.