Vattenhantering vid svåra situationer

En svår situation i ett reglerat vattendrag kräver samordnade åtgärder för vattenhantering för att minska de negativa konsekvenserna för dammägare och för samhället i stort. Med svåra situationer menas situationer där tillrinnande vatten inte kan avbördas – det uppstår fara för dammhaveri, det inträffar ett dammhaveri eller det är extrema flöden (större än 100-årsflödet).

Projektet Vattenhantering vid svåra situationer har undersökt juridiska och tekniska förutsättningar för dammägares samverkan om vattenhantering. Projektet har genomförts inom Energiforsks dammsäkerhetstekniska utvecklingsprogram 2017–2019.

Projektets centrala resultatet är en metod för dammägares samverkan om vattenhantering vid svåra situationer med tillhörande Metodhandbok för vattenhanteringsgrupp.
Arbetet redovisas i en rapport i Energiforsks rapportserie.
VSL ansvarade för projektledning och rapportskrivning.