Krisövning Tina med Tekniska verken

Övning Tina genomfördes den 29 november 2022 för att utveckla Tekniska verkens förmåga att hantera allvarliga händelser. Övningen var en simuleringsövning med motspel som täckte följande områden: larmning, aktivering och uppstart av företagets krisledning samt löpande stabsarbete med stöd till operativa funktioner och samverkan med samhällets aktörer.

Scenariot handlade om manuell förbrukningsfrånkoppling på grund av elbrist i södra Sverige och de konsekvenser som det leder till i nätområdet som Tekniska verken hanterar. Scenariot spelades upp under dagen genom inspel från Svenska kraftnät, Tekniska verkens driftcentral, media och Linköping kommuns krisledning. Scenariot medförde även konsekvenser för olika verksamheter inom Tekniska verken.

Övningsdagen avslutades med reflektioner och återkoppling. Erfarenheterna från övningen har dokumenterats och ska ge ett underlag för att utveckla krisledningsorganisationens utformning, arbetssätt och verktyg.

VSL Systems AB har haft TvAB:s uppdrag att planera, leda, dokumentera och utvärdera övningen.

Lägesbild