Stabsutbildning med CITE Observer

Den 3 november höll Magnus Morin och Markus Axelsson från VSL en utbildning i strukturerad reflekterande observation (SRO) med stöd
av CITE Observer för deltagarna i
kursen i stabsmetodik. Efter en kort genomgång använde deltagarna metoden och verktyget i stabsspel som genomfördes under två dagar.

Kursen i stabsmetodik ges av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och
vänder sig till personer inom området samhällsskydd och beredskap som arbetar i eller kan komma att arbeta
i en beredningsfunktion eller en stabsbefattning vid olyckor, extraordinära händelser eller kriser.
Den här omgången av kursen genomfördes på MSB:s skola i Revinge den 2–4 november 2010.

Under stabsspelen övade deltagarna att arbeta i stab. Några av deltagarna var observatörer med uppgift att observera och reflektera
över organisation, uppgifter, informationshantering och gruppdynamik i staben.
Reflektion i flera steg genomfördes gruppvis och följdes av en gemensam återkoppling med övade, observatörer och lärare.

Vid utbildningen testades CITE Observer i mobiltelefonen.