Krisledningsövning med Ale El

VSL har planerat och genomfört en seminarieövningen med Ale Els krisledning. Syftet med övningen var att vidmakthålla och utveckla Ale Els förmåga att hantera kritiska händelser. Syftet var också att testa befintliga krisplaner och ge deltagarna tillfälle att diskutera och reflektera över en kritisk händelse som skulle kunna inträffa i verksamheten. Övningen var indelad i två delar där två grupper fick jobba med två olika övningsscenarion. 

VSL stöttade Ale El med scenarioutveckling och övningsplanering, utvärdering och rapportskrivning. VSL bemannade rollerna övningsledare och dokumentatör under övningsdagen.