Två forskningsuppsatser accepterade till Medinfo 2007

Magnus Morin och Johan Jenvald är medförfattare till två uppsatser som har accepterats till konferensen
i medicinsk informatik, Medinfo 2007. Medinfo hålls vart tredje år och 2007 äger den rum i Brisbane, Australien,
den 20–24 augusti.

Läs mer om uppsatserna Ontology-Based Modeling of Pandemic Simulation Scenarios och
Dealing with ecological fallacy in preparations for influenza pandemics.

Uppsatserna rapporterar forskningsresultat från projektet
Modellering och simulering av smittspridning i lokalsamhällen
som finansieras av Krisberedskapsmyndigheten.