Stärkt elberedskap

VSL hjälper företag i elförsörjningen att stärka sin elberedskap. Företag med kraftverk och elnät ska genomföra risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och genomföra elberedskapsåtgärder. De ska bland annat ha planer för att hantera störningar i verksamheten och för höjd beredskap och krig.

Svenska kraftnät är elberedskapsmyndighet och skriver i sitt planeringsunderlag:

  • Elförsörjningen tillhör de viktigaste samhällsfunktionerna.
  • Elförsörjningens aktörer ska ha utvecklade beredskapsplaner vilket
    kommer att öka robustheten i den egna organisationen och i hela elförsörjningen.
  • Beredskapsplanen ska innehålla en  förmågeinventering samt en en plan för hur verksamheten ska bedrivas i höjd beredskap och krig.

VSL hjälper företag i elförsörjningen att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser (RSA), att ta fram förmågebedömningar och att utforma beredskapsplaner och krisplaner.