Seminarieövning: pandemi

Den 11 oktober 2007 genomförde VSL en seminarieövning med Linköpings krishanteringsråd. Temat för övningen var pandemi och pandemiplanering. Krishanteringsrådet består av företrädare för kommunen, statliga myndigheter, landsting samt företag och organisationer som har anknytning till samhällsviktig verksamhet. Kenneth Andersson, säkerhetschef i Linköpings kommun, höll i inledning till pandemiseminariet med Linköpings krishanteringsråd. Syftet med seminarieövningen var att ge grundläggande information om kriser och krishantering och en insikt i Linköpings kommuns krisberedskap. Att reflektera över hur den egna organisationen påverkas av en pandemi gav underlag för att identifiera behov av samverkan med andra aktörer.

Kenneth Andersson, säkerhetschef i Linköpings kommun, höll i inledning till pandemiseminariet med Linköpings krishanteringsråd. Syftet med seminarieövningen var att ge grundläggande information om kriser och krishantering och en insikt i Linköpings kommuns krisberedskap. Att reflektera över hur den egna organisationen påverkas av en pandemi gav underlag för att identifiera behov av samverkan med andra aktörer.

Johan Jenvald gav en översikt av kommunens ansvar för krishantering och orienterade om grundläggande begrepp inom krisledning.

Magnus Morin berättade om pandemisk influensa och beskrev grunderna för pandemiplanering baserad på Världshälsoorganisationens (WHO) pandemifaser.

Två övningsscenarier genomfördes som grupparbeten och redovisades i plenum. Erfarenheter och insikter från dagen dokumenterades och redovisades i en övningsrapport.