Samverkan vid epizooti

En epizooti är en allvarlig smittsam djursjukdom som kan utgöra ett hot mot människors eller djurs hälsa. Vid en epizooti måste olika myndigheter agera snabbt och samordnat för att minska smittspridningen. Samverkan är nödvändig för att åtgärderna ska bli så effektiva som möjligt. I projektet genomförs seminarier med Jordbruksverket och Sveriges länsstyrelser för att klarlägga roller och ansvar och för att få underlag till att utveckla enskilda beredskapsplaner och den nationella zoonosplanen.

VSL deltar i planeringen och förberedelserna av de tre nationella seminarierna, leder och utvärderar dessa, samt skriver en resultatrapport.