Dammägares beredskapsövningar

Projektet Dammägares beredskapsövningar vidareutvecklade dammägares övningar för hantering av allvarliga händelser vid dammanläggningar. Resultatet är en nulägesbeskrivning, en internationell utblick och en övningsmetod som dammägarna ska kunna använda.

I projektet intervjuade VSL representanter från energibranschen för att skapa en nulägesbild av hur de olika företagen arbetar med övningar. VSL utformade därefter ett förslag till övningsmetod som testades vid två pilotövningar tillsammans med Vattenfall och Uniper. Den framtagna övningsmetoden och projektresultaten sammanställdes i en projektrapport.

Projektet finansierades av Elforsk, som ägs av Svensk Energi och Svenska Kraftnät. Det övergripande syftet med Elforsk är att rationalisera den branschgemensamma forskningen och utvecklingen. Numera ingår Elforsk i Energiforsk.