Risk- och sårbarhetsanalys for Linköpings kommun

VSL har medverkat i Linköpings kommuns risk- och sårbarhetsanalys.
Tillsammans med en analysgrupp från Linköpings kommun genomförde våra konsulter en övergripande riskinventering och identifierade samhällsviktiga verksamheter.
Kommunens förmåga att motstå störningar och hantera kriser värderades.
Resultatet från risk- och sårbarhetsanalysen redovisas i en rapport som också föreslår åtgärder som kan stärka Linköpings kommuns förmåga att hantera kriser.

Sveriges kommuner är skyldiga att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys i enlighet med föreskrifterna från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) .