Övning Fabiola

Den 19 december 2011 genomförde VSL en övning med Linköpings kommuns krisledningsnämnd. Övningen var ett led i Linköpings kommuns systematiska säkerhets- och beredskapsarbete.
Övningsdagen innehöll en kombination av utbildande föredrag, en tillämpad scenarioövning och ett grupparbete om långsiktiga normativa frågeställningar.

På den nedre bilden redovisar Anders Nygren räddningstjänstens lägesbild vid den första lägespresentationen för krisledningsnämnden under övningen.