MULE-NLC 2015 nationell krisövning

Med start den 24 november 2015 genomförde Jordbruksverket den nationella krisövningen MULE NLC-2015 i Jönköping. Övningen pågick från den 24 till och med den 25 november och avslutades med ett erfarenhetsseminarium för samtliga deltagare.

VSL medverkade i planering, genomförande och utvärdering av övning MULE och bemannade rollerna spelledare, biträdande spelledare och utvärderingsledare under hela övningen. VSL hade också tre stabsobservatörer på plats som gav återkoppling till de övade efter varje dags stabsarbete.
Övningssystemet CITE Observer användes av observatörerna för att dokumentera de övades agerande under övningen.