Arbetsgruppsmöte 3 i projektet myndighetsgemensam utvärdering

Den 3 och 4 september, 2015 arrangerade VSL ett arbetsgruppsmöte i Linköping inom projektet Myndighetsgemensam utvärdering av insatser (MGU) på uppdrag av Jordbruksverket. I mötet deltog experter från Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Länsstyrelsen Östergötland.

Johan Jenvald och Magnus Morin från VSL planerade, ledde och dokumenterade mötet.

Under mötet granskades utkastet till metodhandboken och målgrupp för nästa års utbildning diskuterades.