Arbetsgruppsmöte 2 i projektet myndighetsgemensam utvärdering

Den 21 och 22 maj, 2015 arrangerade VSL ett arbetsgruppsmöte i Linköping inom projektet Myndighetsgemensam utvärdering av insatser (MGU) på uppdrag av Jordbruksverket. I mötet deltog experter från Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Länsstyrelsen Östergötland och Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Johan Jenvald och Magnus Morin från VSL planerade, ledde och dokumenterade mötet. Leif Isberg inledningstalade den andra dagen och berättade om sina erfarenheter från implementeringen av LOS-projektet.