Workshop om myndighetsgemensam utvärdering

Den 9 och 10 december arrangerade VSL en workshop i Norrköping inom projektet Myndighetsgemensam utvärdering av insatser (MGU) på uppdrag av Jordbruksverket. I workshopen deltog experter från Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Livsmedelsverket och Länsstyrelsen Östergötland.

Johan Jenvald och Magnus Morin från VSL planerade, ledde och dokumenterade workshopen. Åke Jacobsson och Helen Loor inledningstalade respektive dag och berättade om sina erfarenheter från situationer som krävt samtidiga insatser från flera myndigheter.