Utbildning i individuell krishantering

Den 1 november genomförde Fortum en kurs i individuell krishantering. Utbildningen är ett moment i det systematiska arbetet med säkerhet och beredskap att hantera kritiska händelser och kriser i företaget. Syftet med denna utbildning är att öka deltagarnas beredskap att hantera kriser på individ och gruppnivå.
Annalena Waller och Johan Jenvald som ledde utbildningen varvade teori med praktiska övningar för deltagarna. Deltagarna fick öva på att lägga upp och genomföra krisinformationsmöten samt att hålla svåra samtal i samband med en kris.