Seminarium med Linköpings krishanteringsråd

Den 21 november 2013 genomfördes ett seminarium med Linköpings krishanteringsråd. Krishanteringsrådet består av företrädare för kommunen, statliga myndigheter, landsting samt företag och organisationer som har anknytning till samhällsviktig verksamhet inom Linköpings kommuns geografiska område.

Temat för årets seminarium var samverkan. Borgmästare Ann-Cathrine Hjerdt hälsade välkommen och betonade vikten av privat-offentlig samverkan i sitt inledningsanförande. Programmet innehöll även information från Länsstyrelsen, där försvarsdirektör Jenny Knuthammar berättade om samverkansmodell Östergötland. Johan Jenvald från VSL beskrev erfarenheterna från den regionala samverkansövningen Pumpa Läns som genomfördes i oktober. Magnus Morin från VSL höll ett föredrag om risk- och sårbarhetsanalys som introduktion till gruppuppgifter för krishanteringsrådet om hur kommunen ska få med samhällsviktig verksamhet utanför kommunen i sin risk- och sårbarhetsanalys. Säkerhetschef Kenneth Andersson beskrev införandet av tjänsteman i beredskap (TiB) i Linköpings kommun och gav även en översikt över de säkerhetsrelaterade händelser som TiB har hanterat under 2013. Dagens sista föredrag hölls av Ewa Pettersson som är ordförande i POSOM-ledningsgrupp och behandlade vikten av samverkan i krishanteringsarbetet.

På bilden ses Linköpings säkerhetschef Kenneth Andersson vid inledningen av seminariet. VSL deltog i planeringen samt ansvarade för genomförande och dokumentation av seminariet.