Risk- och sårbarhetsanalys med Fortum Sverige AB

VSL hjälper Fortum Sverige AB med den årliga risk- och sårbarhetsanalysen. Risk- och sårbarhetsanalys är ett bra verktyg för att få kunskap om verksamheten och för att planera framtida investeringar och utvecklingar. Rapporten och handlingsplanen från arbetet uppfyller kraven från Svenska Kraftnät som gäller alla elproducenter i Sverige. Uppdraget innehöll bland annat ett antal workshopar som leddes av Johan Jenvald och Magnus Morin.