Pandemiseminarium

Den 29 maj 2008 genomförde VSL en seminarieövning med personal från koncernledning och affärsområden inom Saab AB. Temat för övningen var pandemi och pandemiplanering. Målet med seminariet var att öka kunskapen om pandemier och pandemiplanering utifrån verksamhetens krav. Övningen innehöll en blanding av utbildande föreläsningar, grupparbeten och diskussioner. Erfarenheterna dokumenterades och presenterades i en rapport.
Jan-Erik Törnqvist, säkerhetschef vid Saab, inledde seminariet och beskrev pandemiplaneringens roll i relation till övrig krishantering inom företaget.