Övning Moses

Övning Moses genomfördes planenligt tisdagen den 27 mars 2007. VSL hjälpte Fortum att planera, genomföra och dokumentera övningen. Övning Moses är ett led i Fortums långsiktiga och systematiska säkerhets- och krishanteringsarbete.

Under övning Moses utsattes delar av organisationen för hårt tryck genom spelade händelser inom miljö- och personsäkerhetsområdet. Personalen i företagets olika operativa funktioner arbetade med att lösa de problem som uppstod. Samtidigt samlades krisstaben för att fatta avgörande beslut. Fortums kommunikationsavdelning informerade löpande media och två TV-intervjuer genomfördes under eftermiddagen och kvällen. Externt medverkade också personal från SOS Alarm i Falun och Östersund i övningen.

Händelserna följdes, registrerades och dokumenterades kontinuerligt av övningsledningen. Under övning Moses ringde deltagarna 520 telefonsamtal. Observatörer på olika platser i Sverige rapporterade 211 observationer av viktiga händelser. Övning Moses hemsida på Fortums intranät hade totalt 278 unika besökare under övningsdagen som gjorde 509 besök. Ett särskilt besöksrum (Infocenter) hade upprättats där besökare hela tiden kunde följa händelseförloppet på storbild via CITE Observer utan att störa övningsdeltagarna. CITE Explorer kommer att användas vid analys och utvärdering av övningen.

De första enkätsvaren från deltagarna är mycket positiva och visar att övningsscenariot upplevdes som realistiskt och lärorikt.

Läs mer om övning Moses.