Krisinformationsövning

Den 28 november, 2012 genomförde Linköpings kommun en krisinformationsövning. Dagen delades in i två delar där planer och rutiner granskades under förmiddagen och eftermiddagen ägnades åt ett tillämpat krisscenario. Henrik Olinder från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, var övningsledare och VSL ansvarade för dokumentation och utvärdering. Erfarenheterna från övningen sammanställs i en övningsrapport.