Kommunal krisledning

I september 2008 genomförde VSL krisledningsutbildning för Norrköpings kommuns krisledningsutskott och krisledningsstab. Utbildningen genomfördes som två seminarieövningar och var ett led i Norrköpings kommuns kontinuerliga säkerhets- och beredskapsarbete.
Övningarna innehöll en kombination av utbildande föredrag, grupparbeten och redovisningar kring olika scenarion. Erfarenheterna från utbildningarna sammanställdes i en övningsrapport.