Insatsövning räddningstjänst

Projektet Ökat lärande från insatser och övningar ska utveckla förmågan att systematiskt lära sig av erfarenheter från räddningsinsatser och övningar. Som ett led i detta projekt stöttade VSL en insatsövning vid Räddningsverkets skola på Sandö. Under en dag provades metoden reflekterande observation.
Eleverna i kursen för räddningsledare agerade som insatsledare, styrkeledare och stabsmedlemmar. Några elever var utsedda till observatörer med uppgift att studera och reflektera över sina kurskamraters agerande.