Alfa-05: Informationsteknik för krishantering

Den 1 december 2005 genomfördes övningen Alfa-05 i Linköping. Alfa-05 genomfördes som ett rollspel med personal från polis, räddningstjänst, ambulanssjukvård, SOS Alarm och länsstyrelser. Docent Johan Jenvald från VSL deltog som observatör under Alfa-05 på uppdrag av Krisberedskapsmyndigheten.

Under spelet kring ett realistiskt scenario studerade forskare från Linköpings universitet under ledning av Jiri Trnka informations- och kommunikationsfrågor på regional och lokal nivå. Efter scenariot samlades deltagarna till strukturerade diskussioner i en fokusgrupp. Alfa-05 är en del av forskningsprojektet Informations- och kommunikationsteknik i lokal och regional krishantering. Datamaterialet från Alfa-05 kommer nu att sammanställas, analyseras och rapporteras inom ramen för forskningsprojektet.