Vattenhanteringsgrupp i Ångermanälven

Dammägare i Ångermanälven har bildat en vattenhanteringsgrupp och förberett samordnad vattenhantering vid svåra situationer. Svåra situationer kan till exempel vara att det uppstår fara för dammhaveri, att ett dammhaveri inträffar eller att det är extrema flöden. Arbetet genomfördes inom ramen för ett pilotprojekt i Energiforsks dammsäkerhetstekniska utvecklingsprogram 2020.

I pilotprojektet arbetade dammägarna med stöd av den metodhandbok som utvecklades i Energiforsks projekt Vattenhantering vid svåra situationer 2017–2019. Pilotprojektets viktigaste resultat är praktisk erfarenhet av arbetssättet från ett större reglerat vattendrag. Erfarenheterna kan dels ge vägledning för dammägare i andra vattendrag, dels ge underlag för att vidareutveckla metoden och metodhandboken.

Arbetet redovisas i en rapport i Energiforsks rapportserie. En reviderad utgåva av metodhandboken ligger med som en bilaga till rapporten.

VSL ansvarade för projektledning, metodstöd, utvärdering och rapportskrivning.