Myndighetsgemensam utvärdering – MGU

Hanteringen av allvarliga händelser och kriser kräver ofta samordnade aktörsgemensamma insatser från flera myndigheter på regional och nationell nivå. Detta projekt ska utveckla metoder för myndighetsgemensam utvärdering av utbrott av smittsamma djursjukdomar inom ramen för erfarenhetsåterföring och lärande av operativa insatser.

Projektet ska ta fram en metodhandbok för myndighetsgemensam utvärdering, som ska underlätta arbetet och förbättra förmågan för en myndighet att ta initiativ till och genomföra en systematisk utvärdering efter insatser som krävt samverkan mellan flera myndigheter. Handboken ska kunna tillämpas av myndigheter med områdesansvar både på nationell och regional nivå.

Under projektets tredje år kommer utvärderingsledare att utbildas i metodhandboken och i hur systematisk utvärdering efter insatser ska ske i praktiken. Detta skapar en bred kunskapsspridning och en ökad förmåga att leda och att delta i myndighetsgemensamma utvärderingar i syfte att stärka erfarenhetsåterföring och lärande från operativa insatser.