Kommunal risk- och sårbarhetsanalys

VSL har hjälpt Lidingö stad med risk- och sårbarhetsanalys. Tillsammans med en analysgrupp med deltagare från olika samhällsviktiga verksamheter inom Lidingö stad genomförde våra konsulter en övergripande riskinventering och detaljerade scenarioanalyser med metoden IBERO. Samhällsviktiga verksamheters förmåga att motstå störningar liksom stadens förmåga att hantera kriser värderades utifrån de kriterier som MSB har satt upp.

Resultatet från risk- och sårbarhetsanalysen redovisas i en rapport som också föreslår åtgärder som kan stärka Lidingö stads förmåga att hantera kriser.

Sveriges kommuner är skyldiga att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys i enlighet med föreskrifterna från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).