Insatsanalys vid räddningstjänsten

Den 24 september 2009 avslutades en fallstudie av insatsanalys vid Linköpings räddningstjänst.
Vid en utbildningsdag för befäl redovisades resultaten från analysen av en brand på en gård söder om Linköping i april.
På bilden redovisar Johan Jenvald hur VSL har stöttat analysarbetet.

VSL medverkade inom ramen för projektet
Ökat lärande från insatser och övningar
som bedrivs inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).