Risk- och sårbarhetsanalys för elnät

Alla ägare av elnät i Sverige är skyldiga att varje år genomföra en risk- och sårbarhetsanalys och rapportera resultatet till Energimarknadsinspektionen. VSL har stöttat Ale Elförening i detta arbete. Ale Elförening äger elnätet i Ale kommun norr om Göteborg.

Tillsammans med en analysgrupp med deltagare från nätägarens olika verksamhetsområden genomförde våra konsulter en övergripande riskinventering med metoden Grovanalys och en detaljerad analys av valda scenarier. Resultatet är en rapport som beskriver nuläget, redovisar analyserade risker och sårbarheter och föreslår åtgärder som kan stärka Ale Elförenings förmåga att förebygga och hantera störningar.

Nyckeltal ur analysen redovisas på Energimarknadsinspektionens webbplats tillsammans med en bedömning av om funktionskravet uppfylls.