Krisövning

VSL planerar, genomför och utvärderar er krisövning eller beredskapsövning. Vi har gedigen, beprövad erfarenhet av att organisera övningar för såväl myndigheter som företag. Systematik, målstyrning och dokumenterade resultat beskriver vårt arbetssätt.

Varför övar man?

Övningar är ett redskap i det systematiska säkerhetsarbetet som utvecklar och testar förmågor och identifierar brister. Övningar ökar deltagarnas personliga färdigheter, samtrimmar grupper och funktioner och visar vad som fungerar bra och vad som behöver vidareutvecklas.

Exempel på krisövningar

VSL hjälper er med krisövningar med olika inriktning:

  • Larmövningar testar larmkedjans teknik och arbetsrutiner.
  • Startövningar övar de första kritiska stegen som är avgörande för en god start i krishanteringen.
  • Beslutsövningar tränar ledningsgruppen att inrikta krishanteringen och fatta beslut i svåra situationer.
  • Stabsövningar utvecklar förmågan att skapa struktur i en kaotisk och osäker situation.
  • Kriskommunikationsövningar utvecklar förmågan att hantera press, media och allmänhetens frågor och informationsbehov i ett krisläge.
  • Krishanteringsövningar utvecklar organisationens samlade förmåga att hantera en krishändelse.
  • Kontrollrumsövningar tränar operatörer att känna igen kritiska händelser och sätta in rätt åtgärder.

Övningsformat

VSL arbetar med olika övningsformat som väljs i samråd med uppdragsgivaren utifrån övningens syfte, mål och målgrupp.

  • Seminarieövning innebär att övningsledaren håller en strukturerad diskussion med deltagarna om en viss frågeställning eller kring ett händelsescenario. Formatet kallas också diskussionsövning eller table-top. Läs mer...
  • Simuleringsövning med motspel innebär att deltagarna agerar i sina roller i krisorganisationen utifrån ett spelat händelsescenario där omvärldens aktörer spelas av ett motspel som styrs av övningsledningen. Läs mer...
  • Övningar med fältenheter innebär att ledningsfunktioner övar tillsammans med operativa enheter som utför praktiskt arbete i övningen. Det kan handla om enstaka specialister som utför viktiga arbetsmoment eller fullskaliga insatser. Läs mer...

Övningsformaten kan kombineras för att nå övningsmålen.

CITE – webbaserat övningsstöd

CITE är vårt webbaserade stöd för att planera, genomföra och utvärdera krisövningar.

Läs mera om hur CITE kan underlätta arbetet med övningar.