Fullskaleövning ger samlad bild

En fullskaleövning provar organisationens samlade förmåga att hantera en kritisk händelse. Ledningsgrupper och operativa enheter deltar för att prova larmkedjor och informationsflöden mellan olika nivåer och funktioner. I fullskaleövningen ligger tyngdpunkten på roller, ansvar, information och kommunikation. Samverkan med aktörer utanför den egna organisationen är en viktig komponent.

Fördelar med fullskaleövningar

En fullskaleövning innebär en möjlighet att värdera organisationens samlade krishanteringsförmåga och att identifiera förbättringsområden.

Hur kan vi hjälpa till?

VSL hjälper till att organisera, dokumentera och utvärdera fullskaleövningar. Vi är specialiserade på utvärderingsmetodik och koordinerar datainsamlingen under övningen för att bygga en faktabaserad grund för utvärdering. Vi använder CITE för att dokumentera och analysera händelseförloppet och för återkoppling och utvärdering.