Risk- och sårbarhetsanalys och riskhantering

VSL medverkar i risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) och hjälper till att reducera riskerna och minska sårbarheten i kritiska delar av verksamheten. Vi ser till att inriktning och rapportering sker enligt myndigheternas föreskrifter. Våra konsulter har metodkunskap och erfarenhet.

Kommuner och landsting

Kommuner och landsting ska genomföra risk- och sårbarhetsanalyser enligt MSB:s föreskrifter. Analysarbetet ska anpassas till de egna behoven och förutsättningarna och bör samordnas med annat riskanalysarbete i verksamheten. VSL ser till att de formella kraven blir uppfyllda i en arbetsprocess som tar tillvara samordningsvinsterna.

Elnät

VSL hjälper elnätsföretag att genomföra, dokumentera och rapportera risk- och sårbarhetsanalyser med etablerade analysmetoder enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter.

Statliga myndigheter

VSL hjälper statliga myndigheter att genomföra RSA enligt MSB:s föreskrifter. VSL har metodkunskap och stödjer arbetsprocessen.

Säkerhetsanalys

Myndigheter och företag med verksamhet som behöver ett säkerhetsskydd ska genomföra säkerhetsanalys. Säkerhetsanalysen innehåller en inventering av skyddsvärda resurser och en bedömning av hot, risker och sårbarheter och ska till en konkret åtgärdsplan. VSL medverkar med metodkunskap och stöd till arbetsprocessen.

Riskanalys i kontinuitetshanteringen

Kunskap om riskbilden är en viktig del i kontinuitetshanteringen. Fokus ligger på att värdera de risker som kan leda till störningar i verksamhetskritiska processer. Med kunskap om riskerna kan åtgärder riktas till de områden där de har störst effekt för att förebygga störningar eller minska skadeverkningarna. Läs mera om kontinuitetshantering.