Incidentutredning – förbättrar er krishantering

VSL utreder incidenter och föreslår förbättringar som leder till ökad robusthet, minskad sårbarhet, god beredskap och bättre krishantering. Undersökningar av incidenter är viktiga för att dokumentera värdefulla erfarenheter och hitta områden som behöver förbättras. Detta är en nyckel till organisatoriskt lärande och utveckling.

Vi använder etablerade analysmetoder som STEP (sequential timed event plotting) och MTO (människa–teknik–organisation) i våra utredningar.

Kontakta oss för referenser.