Stabsutbildning med CITE Observer

Den 3 november höll Magnus Morin och Markus Axelsson från VSL en utbildning i strukturerad reflekterande observation (SRO) med stöd av CITE Observer för deltagarna i kursen i stabsmetodik. Efter en kort genomgång använde deltagarna metoden och verktyget i stabsspel som genomfördes under två dagar.

Kursen i stabsmetodik ges av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och vänder sig till personer inom området samhällsskydd och beredskap som arbetar i eller kan komma att arbeta i en beredningsfunktion eller en stabsbefattning vid olyckor, extraordinära händelser eller kriser. Den här omgången av kursen genomfördes på MSB:s skola i Revinge den 2–4 november 2010.

Under stabsspelen övade deltagarna att arbeta i stab. Några av deltagarna var observatörer med uppgift att observera och reflektera över organisation, uppgifter, informationshantering och gruppdynamik i staben. Reflektion i flera steg genomfördes gruppvis och följdes av en gemensam återkoppling med övade, observatörer och lärare.

Vid utbildningen testades CITE Observer i mobiltelefonen.