Modelling and Simulation – an Instrument for the Development of Tactics and Technology

Authors

Johan Jenvald

Abstract

Modellering och simulering - ett instrument för taktisk och teknisk utveckling
Osäkerheten om hur den framtida striden kommer att se ut ställer stora krav på flexibilitet och anpassningsförmåga inom försvarsmakten. Inte minst gäller detta de framtida ledningssystemen. Samtidigt ger det minskade militära hotet tid till att utforska olika utvecklingsmöjligheter. En viktig komponent i denna process är förmågan att presentera en helhetsbild av våra förbands förmåga att lösa uppgifter vid olika konfliktnivåer. Genom att ur ett helhetsperspektiv klarlägga begränsande faktorer vad avser till exempel doktrin, förbandens organisation, teknisk utrustning och personalens utbildning skapas förutsättningar för en resursoptimal utveckling av vår framtida förmåga att lösa nya såväl som befintliga uppgifter. Det är mycket viktigt att denna analys sker baserad på faktisk grund skapad genom systematisk insamling och sammanställning av data från genomförd förbandsverksamhet och fältförsök. Modellering och simulering är två viktiga komponenter i de olika utvecklingsfaserna för att åstadkomma observerbarhet och realism i de studerade situationerna med målet att utveckla såväl taktik som teknik.

Tillbaka