Command and Control Training and Development in a Time of Changes

Authors

Johan Jenvald

Abstract

Ledningsträning och ledningsutveckling ur ett förändringsperspektiv

Försvarsmakten genomför nu en nödvändig ominriktning för att vara redo att lösa såväl befintliga som framtida uppgifter. Förändringarna i vår omvärld tillsammans med den snabba samhälls- och teknikutvecklingen gör en helt ny försvarsmaktsstruktur möjlig och nödvändig. Denna nya struktur kommer sannolikt drastiskt att förändra förutsättningarna för ledningen av våra olika framtida militära enheter. För att möta nya krav på vår förmåga att leda heterogena enheter ur totalförsvaret krävs en översyn och utveckling av ledningsträningsmetoder och ledningsträningsteknik. Rätt använd kan teknikutvecklingen också stödja bättre och mer kostnadseffektiv träning och utbildning. Detta kräver dock en samtidig metodutveckling där vi tar hänsyn till såväl träningsmål som nya tekniska möjligheter när vi utvecklar nya utbildnings- och träningsprogram. Utvecklingen inom ledningsträningsområdet måste genomföras stegvis och i symbios med ledningsutvecklingen. På så sätt kan vunna erfarenheter från ledningsträningen fortlöpande påverka ledningsutvecklingen och det blir möjligt att kontinuerligt öva ledningen i den operativa miljön.

Tillbaka