Forskningsprojekt om beredskapsövningar

Syftet med projektet är att vidareutveckla dammägares övningar för hantering av allvarliga händelser vid dammanläggningar genom att ta fram en nulägesbeskrivning, göra en internationell utblick och utveckla en övningsmetod.

I projektet kommer VSL att intervjua representanter från energibranschen för att skapa en nulägesbild av hur de olika företagen arbetar med övningar som en del av sitt systematiska säkerhetsarbete.

VSL kommer därefter att ta fram ett förslag till övningsmetod som prövas vid två pilotövningar tillsammans med två vattenkraftföretag. Den framtagna övningsmetoden och projektresultaten sammanställs i en rapport.

Projektet finansieras av Elforsk, som ägs av Svensk Energi och Svenska Kraftnät. Det övergripande syftet med Elforsk är att rationalisera den branschgemensamma forskningen och utvecklingen.