Säkerhet till sjöss

EfficienSEA är ett treårigt EU-projekt för Östersjöregionen med 17 aktörer från sex olika länder i regionen. VSL stödjer Chalmers tekniska högskola, som är en av huvudaktörerna i projektet.

Det övergripande målet för projektet är att öka marin säkerhet och miljöhänsyn i Östersjöområdet. Projektet kommer att utveckla verktyg som kan användas för att öka säkerheten inom sjöfarten genom bättre informationsutbyte och enhetliga arbetsrutiner i regionen. Speciellt studeras e-navigering, fartygstrafikdirigering och riskhantering.

En avancerad bryggsimulator hos Chalmers Lindholmen i Göteborg är en viktig resurs i utvecklingsarbetet. Med hjälp av CITE stödjer VSL datainsamling, analys och visualisering vid studier av arbetsprocesser och ny teknik i simulatorn.

Läs mer om övningar som genomförs i projektet.