Ledningsövning i Östra Götaland

Den 26 januari 2010 genomförde Räddningstjänsten Östra Götaland en ledningsövning. Syftet var att under en halv dag öva larmning, ledning och stabsuppbyggnad. VSL medverkade med stöd för scenariopresentation, observation och utvärdering.

Scenariot för övningen var en tågolycka som hade byggts upp i en virtuell miljö med hjälp av verktyget XVR. Insatsledarens bedömning av läget på den virtuella olycksplatsen låg till grund för rapportering till räddningscentralen och uppbyggnad av insatsen.

Välta vagnar och många skadade fanns på den virtuella olycksplatsen.

Personalen i räddningscentralen började bygga upp en stab för att stötta insatsen på olycksplatsen.

VSL ansvarade för att stödja observatörerna och organisera datainsamlingen med hjälp av strukturerad reflekterande observation. Dessutom ledde VSL genomgången med övade och funktionärer efter övningen.