Stabsövning räddningstjänst

Den 22 april 2009 genomfördes en stabsövning i räddningstjänst för deltagarna i kursen Räddningsledning B vid MSB:s skola på Sandö. Ett av målen med utbildningen är att deltagarna ska kunna fungera som stabsmedlem inom räddningstjänsten.

Under dagen genomfördes korta stabsspel med stöd av metoden strukturerad reflekterande observation. Halva gruppen övade i staben och halva gruppen observerade arbetet i staben. Därefter genomfördes reflektion och återkoppling i två steg.

Observatörerna använde CITE Observer för att dokumentera sina observationer och VSL medverkade i reflektion och återkoppling.

Stabsövningen var en aktivitet inom projektet Ökat lärande från insatser och övningar som bedrivs inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med stöd från VSL.