Kristina

Den 13 november 2008 genomfördes övning Kristina med den centrala krisledningsorganisationen i Malmö stad. Syftet med övningen var att öva Malmö stads metodik för krishantering i ett realistiskt krisscenario.

Övningen genomfördes som en simuleringsövning med motspel där de övade fick agera för att lösa uppkomna problem och frågeställningar. Varje funktion i krisledningsorganisationen följdes av en särskild observatör som studerade arbetsmetoder och problemlösning. Övningen avslutades med funktionsvis återkoppling från metodobservatörerna och en enkät till samtliga deltagare.

CITE Planner användes av övningsledningen för övningsplanering, scenarioutveckling och framtagning av inspel och motspel. CITE Manager användes för att koordinera och dokumentera inspelen under övningen. CITE Observer användes för att dokumentera aktiviteterna i de olika stabsfunktionerna och ledningsgrupperna.

Erfarenheterna från övning Kristina kommer att redovisas vid ett erfarenhetsseminarium och i en övningsrapport. Övningen planerades, genomfördes och dokumenterades av VSL i samarbete med Green Management Academy.