MULE-OLC 2015 nationell krisövning

Med start den 12 oktober 2015 genomförde Jordbruksverket den nationella krisövningen MULE OLC-2015. Övningen pågick från den 12 till och med den 16 oktober och avslutades med ett erfarenhetsseminarium för samtliga deltagare. VSL medverkade i planering, genomförande och utvärdering av övning MULE och bemannade rollerna spelledare, biträdande spelledare och utvärderingsledare under hela övningen. VSL hade också tre stabsobservatörer på plats som gav återkoppling till de övade efter varje dags stabsarbete.

Scenariot för övningen var bekämpning av en epizootisk sjukdom i södra Sverige. Övningen innehöll faserna aktivering, stabsarbete och utvärdering.

Under övningsveckan användes strukturerad reflekterande observation som metod för daglig återkoppling till de övade. Veckan avslutades med en utvärderingsworkshop med ett 50-tal deltagare.

Under övningen samverkade Jordbruksverkets operativa ledningscentral OLC med Jordbruksverkets nationella ledningscentral NLC, Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket, Länsstyrelsen och berörda kommuner. Personal från frivilligorganisationen Svenska Blå Stjärnan deltog både i den övade staben och i motspelet.

Journalister i motspelet producerade tidningsartiklar och ett radioprogram. Tidningsartiklarna publicerades löpande och radioprogrammet spelades upp i samband med den dagliga återkopplingen till de övade varje kväll under veckan.

VSL ledde den dagliga genomgången med övade och funktionärer samt fredagens utvärderingsworkshop. VSL ansvarade för övningsdokumentationen och skrev övningsrapporten.